Reference

Vybrané projekty a aktivity realizované společností VČR a jejími experty.

Dotační služby

Žadatel: Těsnění Nývlt s.r.o.
Zdroj financování: OP Podnikání a inovace (EKO-ENERGIE)
Předmět projektu: Provedení stavebních úprav na výrobním areálu s cílem snížení spotřeby energií: výměna oken a dveří, zateplení pláště budovy, úpravy rozvodů a regulace.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu, Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Reference: Josef Nývlt, jednatel, info@tesneninyvlt.cz

Žadatel: Orgatex s.r.o.
Zdroj financování: OP Podnikání a inovace (EKO-ENERGIE)
Předmět projektu: Provedení výměny výplní otvorů budovy sídla společnosti s cílem významného snížení energetické náročnosti jejího provozu.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu
Reference: Ing. Jindřich Houska, jednatel, houska@orgatex-nachod.cz

Žadatel: Obec Orlické Záhoří
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: Předmětem projektu je výsadba zeleně v chráněných lokalitách v obci a jejím okolí s cílem návratu původních dřevin.
Stav projektu: Projekt byl podpořen, probíhá realizace
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu
Reference: Vojtěch Špinler, starosta, obec@orlickezahori.eu

Žadatel: Město Police nad Metují
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: V rámci projektu má být pořízena technika (zametací a kropící vůz), jež umožní snížit prašnost ve městě a zajití úklid komunikací.
Stav projektu: Projekt předložen, proběhla akceptace
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Mgr. Jiří Škop, místostarosta, skop@meu-police.cz

Žadatel: Obec Heřmánkovice
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: Díky projektu byla kompletně zateplena budova Mateřské školy v Heřmánkovicích, včetně výměny oken a dveří. Současně byl v rámci projektu vyměněn starý neefektivní kotel na uhlí a nahrazen moderním kotlem na biomasu. To vše s cílem snížení spotřeby energií a emisí vypouštěných do ovzduší při provozu školky.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu, Výkon TDI
Reference: Mgr. Ludmila Jansová, starostka, obec@hermankovice.cz

Žadatel: Obec Česká Čermná
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: Díky projektu byla kompletně zateplena budova Mateřské školy v České Čermné, včetně výměny oken a dveří. Současně byl v rámci projektu vyměněn starý neefektivní kotel na uhlí a nahrazen moderním kotlem na biomasu. To vše s cílem snížení spotřeby energií a emisí vypouštěných do ovzduší při provozu školky.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu, Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Reference: Eva Smažíková, starostka, starostka@ceskacermna.cz

Žadatel: Městys Velké Poříčí
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: Díky projektu byl kompletně zateplen plášť budovy Mateřské školy ve Velkém Poříčí a její střecha. To vše s cílem snížení spotřeby energií a emisí vypouštěných do ovzduší při provozu školky.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu, Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Reference: Ing. Josef Král, starosta, kral@velkeporici.cz

Žadatel: Oblastní charita Červený Kostelec
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: Předmětem projektu je komplexní zateplení pláště budovy, vč. výměny oken a dveří, stejně jako střechy, s cílem snížení spotřeby energií a emisí škodlivin při vytápění budovy, jež bude využívána jako skladovací, kancelářský a výrobní prostor (chráněná dílna) charity.
Stav projektu: Projekt byl podpořen, probíhá realizace
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel, sekrtariat@hospic.cz

Žadatel: Městys Velké Poříčí
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: V rámci projektu byla vybudována malá fotovoltaická elektrárna na budově školní jídelny. Cílem projektu bylo jak přispět ke zvýšení výroby elektřiny z OZE, tak měl projekt edukativní cíl – ukázat dětem alternativy k tradičním zdrojům energie.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu
Reference: Ing. Josef Král, starosta, kral@velkeporici.cz

Žadatel: Obec Orlické Záhoří
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: V rámci projektu byl kompletně zateplen plášť budovy hasičské zbrojnice v Orlickém Záhoří s cílem snížení spotřeby energií a emisí vypouštěných do ovzduší při jejím provozu v environmentálně cenné lokalitě Orlických hor.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu, Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Reference: Vojtěch Špinler, starosta, obec@orlickezahori.eu

Žadatel: Obec Orlické Záhoří
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: V rámci projektu byl kompletně zateplen plášť budovy Základní školy v Orlickém Záhoří s cílem snížení spotřeby energií a emisí vypouštěných do ovzduší při provozu školy v environmentálně cenné lokalitě Orlických hor.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu, Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Reference: Vojtěch Špinler, starosta, obec@orlickezahori.eu

Žadatel: Branka, o.p.s.
Zdroj financování: ROP Severovýchod
Předmět projektu: Díky projektu je možné zvýšit úroveň propagace regionu Kladského pomezí. V rámci projektu jsou zaváděny moderní formy a nástroje propagace a marketingu v cestovním ruchu (mobilní a IT řešení), jsou pořádány konference a poznávací cesty a další aktivity s cílem zvýšit úroveň destinačního managementu v turisticky významné lokalitě na česko-polském pomezí.
Stav projektu: Projekt byl podpořen, probíhá realizace
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Markéta Venclová, ředitelka, marketa.venclova@kladskepomezi.cz

Žadatel: Obec Česká Čermná
Zdroj financování: Norské fondy
Předmět projektu: V rámci projektu bylo kompletně rekonstruováno a modernizováno vybavení kuchyně a školní jídelny MŠ a byly pořízeny moderní výukové pomůcky pro děti z MŠ s cílem zvýšení úrovně jejich předškolního vzdělávání.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu, Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Reference: Eva Smažíková, starostka, starostka@ceskacermna.cz

Žadatel: Obec Česká Čermná
Zdroj financování: Fond mikroprojektů (OP přeshraniční spolupráce ČR-Polsko)
Předmět projektu: V rámci projektu bylo umožněno realizovat sérii společných cvičení a zvyšování kvalifikace hasičských sborům na pomezí Čech a Polska s cílem zvýšit jejich připravenost ke společným zásahům v pohraničním území.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu
Reference: Eva Smažíková, starostka, starostka@ceskacermna.cz

Žadatel: Obec Hořičky
Zdroj financování: Program rozvoje venkova (PRV)
Předmět projektu: Projekt umožnil vybudovat kanalizační síť a ČOV pro obec Hořičky. Díky němu budou odpadní vody produkované více než 350 obyvateli obce sváděny na centrální ČOV a efektivně čištěny před jejich vypuštěním.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Administrace a management projektu
Reference: Jiří Lorenc, starosta, lorenc@horicky.cz

Žadatel: Město Hronov
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: Předmětem projektu je výsadba zeleně v urbanizovaném území města Hronov a realizace parkových a sadových úprav ve městě. Díky projektu dojde nejen ke zvýšení podílu zeleně ve městě a její revitalizaci, ale i úpravám a zvelebení městského parku. To vše s cílem zlepšit životní prostředí města.
Stav projektu: Projekt byl podpořen, probíhá realizace
Role expertů VČR v projektu: Administrace a management projektu
Reference: Ing. Lenka Vítová, vedoucí odd.  majetku, vitova@mestohronov.cz

Žadatel: Obec Česká Čermná
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: Díky projektu bude kompletně zateplena obálka budovy Obecního úřadu v České Čermné s cílem snížení spotřeby energií a emisí vypouštěných do ovzduší při jeho provozu.
Stav projektu: Projekt byl podpořen, probíhá realizace
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu, Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Reference: Eva Smažíková, starostka, starostka@ceskacermna.cz

Žadatel: Městys Velké Poříčí
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: V rámci projektu má být pořízena technika (zametací a kropící vůz), jež umožní snížit prašnost v městysi a zajití úklid komunikací.
Stav projektu: Projekt předložen, proběhla akceptace
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Ing. Josef Král, starosta, kral@velkeporici.cz

Žadatel: Obec Žďár nad Metují
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: V rámci projektu má být pořízena technika (zametací a kropící vůz), jež umožní snížit prašnost v obci a zajití úklid komunikací.
Stav projektu: Projekt předložen, proběhla akceptace
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Pavel Šubíř, starosta, obec.zdarnm@tiscali.cz

Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha
Zdroj financování: Norské fondy
Předmět projektu: Projekt řeší kompletní rekonstrukci střechy (krytina i krovy) kostela Matky Boží před Týnem, tj. sakrální stavby mimořádné hodnoty, situované na Staroměstském náměstí v Praze, chráněné i v rámci UNESCO.
Stav projektu: Projekt byl předložen
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Ing. Petr Wollner, zástupce vedoucího stavebního odboru, Arcibiskupství pražské, wollner@apha.cz

Žadatel: Městys Velké Poříčí
Zdroj financování: Program podpory výstavby TI, národní program MMR
Předmět projektu: V rámci projektu byla s přispěním prostředků státního rozpočtu vybudována technická infrastruktura v rámci přípravy nové lokality pro 18 rodinných domů v městysi Velké Poříčí.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu
Reference: Ing. Josef Král, starosta, kral@velkeporici.cz

Žadatel: Městys Velké Poříčí
Zdroj financování: Program podpory rozvoje bydlení SFRB
Předmět projektu: V rámci projektu byla získána podpora na financování úvěru, resp. úroků z úvěru použitého na rekonstrukci obytného domu na náměstí ve Velkém Poříčí, jež je v majetku městyse.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu
Reference: Ing. Josef Král, starosta, kral@velkeporici.cz

Žadatel: Městys Velké Poříčí
Zdroj financování: Havarijní program Ministerstva kultury
Předmět projektu: Díky projektu mohla být kompletně rekonstruovány střecha budovy Základní školy situované na náměstí ve Velkém Poříčí, jež je vyhlášena nemovitou kulturní památkou.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu
Reference: Ing. Josef Král, starosta, kral@velkeporici.cz

Žadatel: Městys Velké Poříčí
Zdroj financování: Program obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje
Předmět projektu: Díky projektu mohla být kompletně rekonstruovány střecha budovy Základní školy situované na náměstí ve Velkém Poříčí, jež je vyhlášena nemovitou kulturní památkou.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu
Reference: Ing. Josef Král, starosta, kral@velkeporici.cz

Žadatel: Městys Velké Poříčí
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: V rámci projektu bude kompletně zateplen plášť a vyměněny výplně otvorů, vč. automatických vrat, na budově hasičské zbrojnice ve Velkém Poříčí s cílem snížení spotřeby energií a emisí vypouštěných do ovzduší při jejím provozu v environmentálně zatížené lokalitě Velkého Poříčí.
Stav projektu: Projekt byl podpořen, probíhá realizace
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti, Administrace a management projektu, Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Reference: Ing. Josef Král, starosta, kral@velkeporici.cz

Žadatel: Obec Žďárky
Zdroj financování: Program podpory výstavby TI, národní program MMR
Předmět projektu: V rámci projektu byla s přispěním prostředků státního rozpočtu vybudována technická infrastruktura v rámci přípravy nové lokality pro 9 rodinných domů v obci Žďárky.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Ing. Vladimír Jerman, starosta, obec.zdarky@quick.cz

Žadatel: Oblastní nemocnice Kolín
Zdroj financování: OP Životní prostředí
Předmět projektu: Projekt komplexně řešil nakládání s odpady v areálu krajské nemocnice v Kolíně. V rámci projektu byl jednak zaveden systém odděleného sběru, bylo stavebně připraveno sběrné místo, včetně potřebného zázemí pro obsluhu a byly pořízeny přístroje na degradaci nebezpečných odpadů vznikajících ve zdravotnictví. Tím byl kromě ekologického přínosu realizován i přínos ekonomický.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Ing. Roman Uhlík, vedoucí ekonomického úseku, roman.uhlik@nemocnicekolin.cz

Žadatel: Arcibiskupství pražské
Zdroj financování: Norské fondy
Předmět projektu: V rámci projektu došlo ke kompletnímu restaurování barokních varhan z konce 18. století v kostele pražské akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Ing. Petr Wollner, zástupce vedoucího stavebního odboru, Arcibiskupství pražské, wollner@apha.cz

Žadatel: NH Hospital a.s., Hořovice
Zdroj financování: ROP NUTS II Střední Čechy
Předmět projektu: V rámci projektu bylo kompletně modernizováno neonatologické oddělení nemocnice v Hořovicích, které tak patří k nejmodernějšíma špičkovým zařízením svého druhu. Kromě stavebních úprav celého oddělení byla pořízena i moderní technika vybavení zvyšující jak komfort pro pacienty a personál, tak také kvalitu a bezpečnost poskytované péče.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Ing. Sotirios Zavalianis, člen představenstva, zavalianis@multiscan.cz

Žadatel: BRITEX-CZ s.r.o.
Zdroj financování: OP Podnikání a inovace (Školící středika)
Předmět projektu: Předmětem projektu byla výstavba budovy společnosti. Část této nové přístavby byla vymezena jako prostory pro vzdělávání zaměstnanců, které je ve firmě vzhledem k jejímu zaměření na moderní technologie nezbytností.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Blanka Veselková, veselkova@britex.cz

Žadatel: TopDesign Stavby s.r.o. obec Vlastibořice
Zdroj financování: OP Podnikání a inovace (Nemovitosti)
Předmět projektu: Projekt byl zaměřen na rekonstrukci provozovny společnosti, původního zemědělského objektu. Předmětem projektu byla zejména úprava vnitřních prostor a výměna střešní krytiny.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Ing. Martin Beksa, martin.beksa@top-design.cz

Žadatel: Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Zdroj financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Předmět projektu: Díky projektu a sériím školení, jež absolvovala značná část personálu celé nemocnice, byly zvýšeny jeho znalosti a kvalifikace a projekt tak významně přispěl ke zlepšení prováděné zdravotní péče v nemocničním zařízení.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: Ing. Roman Uhlík, vedoucí ekonomického úseku, roman.uhlik@nemocnicekolin.cz

Žadatel: LabMediaServis s.r.o.
Zdroj financování: OP Podnikání a inovace (ICT v podnicích)
Předmět projektu: Projekt umožnil zavedení moderního ICT vybavení v progresivní výzkumné firmě, včetně nových webových stránek a platforem, e-shopu apod. To firmě rozšířilo možnosti spolupráce a navázání obchodních kontaktů jak v ČR, tak zejména v zahraničí.
Stav projektu: Projekt byl podpořen a úspěšně zrealizován
Role expertů VČR v projektu: Příprava projektové žádosti
Reference: MVDr. Tomáš Krejčí, jednatel společnosti, krejci@labmediaservis.cz

* V rámci projektů označených hvězdičkou byly experti VČR součástí širších týmů a konsorcií či vykonávali své úlohy v rámci jiných subjektů

Reference pro oblast Strategické plánování a regionální rozvoj

Strategické rozvojové dokumenty na místní úrovni

Realizace: 2013-2014
Zadavatel: město Nové Město nad Metují
Reference: Mgr. Bronislava Mlijovská, místostarostka, +420 739 042 111, malijovska@novemestonm.cz

Zadavatel: město Červený Kostelec
Reference: Jiří Prouza, +420 491 467 539, prouza@mestock.cz

Zadavatel: MAS Stolové Hory
Reference: Mgr. Jiří Škop, předseda MAS, +420 606 719 554, skop@meu-police.cz

Realizace: 2013-2015
Zadavatel: obec Bohuslavice
Reference: Jiří Tojnar, starosta, +420 602 275 860, starosta@bohuslavice.com

Zadavatel: Obec Orlické Záhoří
Reference: Vojtěch Špinler, starosta, +420 602 276 862, obec@orlickezahori.eu

* Účast v širších expertních týmech

Strategické dokumenty zpracovávané na národní a mezinárodní úrovni

Realizace: 2013 - 2014
Zadavatel: Ministerstvo hospodářství Svobodného státu Bavorsko
Reference: Mr. Johannes Hartl, 0049 (0)89 2162-2640, Johannes.Hartl@stmwi.bayern.de

Realizace: 2012-2014
Zadavatel: Vláda Spolkové země Dolní Rakousko
Reference: Mag. Dr. Bernhard KÖHLE MSc., Head of Managing Authority, +43 (0)2742-9005-15359, bernhard.koehle@noel.gv.at

Realizace: 2014
Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Reference: Ing. Rostislav Mazal, vedoucí oddělení, +420 224 86 1 379, mazros@mmr.cz

Realizace: 2013-2014
Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Reference: Ing. Martin Buršík, vedoucí oddělení, Tel. +420 731 628 272, burmar@mmr.cz

Realizace: 2013-2014
Zadavatel: pro řídící orgán programu (Vídeň)
Reference: Ing. Stella Horvathová, odb. EÚS MMR ČR, +420 234 154 414, Stella.Horvathova@mmr.cz

Reference pro oblast Projektová činnost ve výstavbě, zajištění technických dozorů

Rok: 2013-2014
Příjemce: Městys Velké Poříčí
Vykonávané činnosti: Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Kontakt: Ing. Josef Král, starosta, +420 491 482 732, kral@velkeporici.cz

Rok: 2013
Příjemce: Obec Orlické Záhoří
Vykonávané činnosti: Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Kontakt: Vojtěch Špinler, starosta, +420 420 602 276 862, obec@orlickezahori.eu

Rok: 2014
Příjemce: Obec Česká Čermná
Vykonávané činnosti: Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Kontakt: Eva Smažíková, starostka, +420 728 827 723, starostka@ceskacermna.cz

Rok: 2013-2014
Příjemce: město Rokytnice v O.h.
Vykonávané činnosti: Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon autorského dozoru
Kontakt: Petr Hudousek, starosta, +420 736 752 217, petr.hudousek@mu.rokytnice.cz

Rok: 2013
Příjemce: Obec Orlické Záhoří
Vykonávané činnosti: Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Kontakt: Vojtěch Špinler, starosta, +420 420 602 276 862, obec@orlickezahori.eu

Rok: 2012
Příjemce: Obec Heřmánkovice
Vykonávané činnosti: Výkon TDI
Kontakt: Mgr. Ludmila Jansová, starostka, +420 724 190 204, obec@hermankovice.cz

Rok: 2011
Příjemce: Městys Velké Poříčí
Vykonávané činnosti: Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Kontakt: Ing. Josef Král, starosta, +420 491 482 732, kral@velkeporici.cz

Rok: 2010
Příjemce: Obec Česká Čermná
Vykonávané činnosti: Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Kontakt: Eva Smažíková, starostka, +420 728 827 723, starostka@ceskacermna.cz

Rok: 2011
Příjemce: Těsnění Nývlt s.r.o.
Vykonávané činnosti: Příprava projektové dokumentace stavby, Výkon TDI
Kontakt: Josef Nývlt, jednatel, + 420 603 209 338, info@tesneninyvlt.cz

Rok: 2014
Příjemce: Obec Bartošovice v Orlických horách
Vykonávané činnosti: Výkon TDI
Kontakt: Kostas Kotanidis, starosta, +420 739 039 670, starosta@bartosovice.eu

Rok: 2014
Příjemce: obec Orlické Záhoří
Vykonávané činnosti: Výkon TDI
Kontakt: Vojtěch Špinler, starosta, +420 420 602 276 862, obec@orlickezahori.eu

Rok: 2014
Příjemce: obec Orlické Záhoří
Vykonávané činnosti: Výkon TDI
Kontakt: Vojtěch Špinler, starosta, +420 420 602 276 862, obec@orlickezahori.eu