Proč spolupracovat s námi

Jsme orientováni na klienta

Způsob naší práce nespočívá v poskytování služeb podle stejného postupu („mustru“), ale zaměřujeme se na individuální práci s každým klientem a jeho specifickými potřebami, ať už v oblasti získávání a správy dotací nebo v oblasti regionálního rozvoje a s tím spojených analýz, koncepcí a strategií. Výsledkem takového přístupu je spokojený klient, jehož potřeby byly naplněny nikoli jen formálně, ale tak, aby z toho měl vždy dlouhodobý prospěch. Věříme, že dlouhodobá partnerství s mnohými klienty, ať už z řad měst a obcí či podnikatelů a dalších subjektů, jsou dokladem správnosti tohoto přístupu.

Jsme féroví

S podmínkami spolupráce je klient vždy předem jasně seznámen tak, aby věděl, jaký rozsah služeb se nabízí, v jakém čase budou služby poskytnuty a za jakou cenu. Vždy je snahou hledat nejefektivnější řešení pro klienta.

Jsme flexibilní

Umíme se přizpůsobit požadavku a konkrétním podmínkám každého klienta. Jsme tak schopni realizovat menší, ale i skutečně velké akce. V případě dotačních projektů jsme schopni komplexně zajistit celé akce – od formulace projektového záměru přes projektovou činnost, výběr zhotovitele až po realizaci (technický dozor, řízení a administrace projektu) a úspěšné vypořádání dotace s jejím poskytovatelem. Naopak v případě, že některé dílčí činnosti klient zajišťuje vlastními silami nebo prostřednictvím jiných dodavatelů, jsme schopni účastnit se práce v takto sestaveném týmu.

Stejně tak se umíme přizpůsobit změněným podmínkám, například potřebě nasazení větších, než původně předpokládaných kapacit a změně rozsahu našeho zapojení v realizaci akce. Zkrátka všemu, co prostředí a podmínky dotačního poradenství, ale i každodenní podnikání či zajišťování veřejných služeb může přinést.